ករណីអតិថិជន

អតិថិជនបរទេសមកមើលរោងចក្រដើម្បីធ្វើការកម្ម៉ង់

៨.១
៨.៣
៨.២

Xuzhou Zhuodin Glass Products Co., Ltd បានទៅសិក្សានៅបរទេស

៨
៨.៤